تریکو آزادی


آدرس:
تهران، بازار بزرگ، خیابان پانزده خرداد شرقی، روبروی کوچه امامزاده یحیی، پلاک 198 (ساختمان جزایری)، طبقه اول

همراه: 5102645 98912+
تلفکس: 33555535 9821+
کد پستی: 1166674419
پست الکترونیکی: info@tricot-azadi.ir

Tricot Azadi


Address:
1st floor, No 198 (Jazayeri Building), East 15th of Khordad St, Grand Bazaar, Tehran, Iran

Cell phone: +98912-5102645
Tel/Fax: +9821-33555535
Post code: 1166674419
Email: info@tricot-azadi.ir